Foreningsinformation

Grundejerlauget Holte Avlsgård er en villa- og klyngehusbebyggelse belliggende på Kikhanebakken og Ørnebakken i Rudersdal Kommune med i alt 188 matrikler.

Grundejerlaugets fællesareal er beskrevet i deklarationen og anvist med matrikelnumre 3hæ og 3hz mellem bebyggelse og parceller.

Veje og fortove er ikke en del af fællesarealerne.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og op til 4 suppleanter, som arbejder frivilligt for grundejerlauget og modtager ikke vederlag. Der er ikke en professionel administration ansat i foreningen og medlemshenvendelser samles primært op på de bestyrelsesmøderne og behandles der – eller på den årlige generalforsamling, hvor medlemsforslag kan blive vedtaget.

Udgifter vedr. vedligeholdelse af fællesarealerne, herunder træfældning,
fordeles således, at Gruppe 1 (villa grundejere) bærer ligeligt 9,37% og Gruppe 2 (klyngehus grundejere) bærer ligeligt 90,63%.

Ovenstående administreres således:
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til ”areal-orienterede formål”, som f.eks.
klipning af græs, hække og fodposer, beskæring og nyplantning, fældning og nyplantning af træer samt renholdelse af stier fordeles således, at Gruppe 1 bærer ligeligt 9,37% og Gruppe 2 bærer ligeligt 90,63 %.

Drifts- og vedligeholdelses udgifter til ”beboer-orienterede formål”, som hjertestartere, fodboldmål, basketballkurve, asfalteret basketballbane, legepladsinventar herunder gynger, vippe mv, fastelavnsfest, ekskursioner, skiltning, borde og bænke, affaldspose stativer og lignende, der stilles til rådighed for alle grundejerlaugets medlemmer, fordeles ligeligt på grundejerlaugets Gruppe 1: 73 villaer + 5 enheder til institutionerne og Gruppe 2: 110 klyngehuse, i alt 188 andele:

Gruppe 1 -medlemmer bærer ligeligt 78×100 / 188 = 41,5 %
Gruppe 2 -medlemmer bærer ligeligt 110×100 / 188 = 58,5 %.

Snerydning på veje fordeles med lige store andele til Gruppe1 og Gruppe 2
(50/50 %).

Fordeling af ekstraordinære udgifter til nye anlæg, fornyelse af nedslidte anlæg, kvalitetsløft og lignende vedtages på generalforsamlingen. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer inden for hver af Gruppe 1 og Gruppe 2.
Den enkelte gruppe inden for grundejerlauget kan vedtage egen finansiering af projekter og nyanlæg inden for eget fællesareal, under forudsætning af, at det ikke påfører den enkelte gruppe en forøgelse af driftsudgifterne. Den øvre grænse for enkeltudgifter, som vedtages med simpelt flertal på generalforsamlingen fastlægges til 50 % af hver gruppes årskontingent.