• Velkommen til Grundejerlauget Holte Avlsgård

  På grund af de gældende regler om persondata, skal vi bede om samtykke for at opbevare jeres e-mail, navn og adresse. Derfor skal I tilmelde jer nyhedsbrevet på ny, så vi f.eks. kan sende indkaldelser til generalforsamling ud til jer. Derudover vil vi sende et til to nyhedsbreve ud om året.

  Når I har tilmeldt jer, så skulle i gerne modtage en kvittering fra Mailchimp på mail (kig evt. om den havnet i spam), som er det program vi bruger til at sende nyhedsbrevet ud på.
  I samme anledning har vi i bestyrelsen ønsket at forenkle selve hjemmesiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, som I finder her på siden. Prøv at klikke rundt på siden og kom gerne med feedback til bestyrelsen@holteavlsgaard.dk

  Ny lokalplan for klyngehusene er godkendt

  Klyngehusene på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte har fået en ny lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse. Lokalplanen skal bl.a. sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som tidligere var rammesættende.

  Lokalplanen har blandt andet til formål, at bevare helhedsindtrykket af klyngehusenes særlige arkitektoniske kvaliteter, der hovedsageligt består af gule tegl, sorte vindues- og dørpartier og carporte mv. samt, at bevare den oprindelige bebyggelsesstruktur. Det er også lokalplanens formål, at give mulighed for, at der kan ske en nænsom istandsættelse af klyngehusene uden, at der sker en forringelse af de arkitektoniske kvaliteter.

  Formålet er endvidere at sikre bebyggelsens åbne grønne vejprofiler og friarealer, der udgør et vigtigt element af bebyggelsens samlede udtryk og oplevelse. Du finder de gældende lokalplaner for vores grundejerlaug her.

  Arbejdet med skift af hovedvandledninger er afsluttet

  Novafos har i sommeren 2023 afsluttet arbejdet med at skifte hovedvandledninger i hele vores område. De er startede på Ørnebakken og forsatte på Kikhanebakken. Bestyrelsen har afholdt en såkaldt afleveringsforretning, hvor arbejdet er blevet gennemgået i hele området og har aftalt en etårs-gennemgang i august 2024. Send os gerne evt. eksempler på, arbejde, som bør forbedres. Så samler vi sammen til et-årsgennemgang. bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

  Fjernvarme (opdateret dec. 2023)

  Alle husejere med gas- eller oliefyr får besked om udrulning af fjernvarme i kommunen. Med udgangspunkt i Norfors forslag til udbygning af fjernvarme skal Rudersdal Kommune nu yderligere konkretisere, hvordan Norfors udbygningsplanerne skal realiseres frem mod 2030, samt hvordan naturgassen kan udfases i områder, der ikke forventes fjernvarmeforsynet i nærmeste fremtid.

  Der er nu vedtaget konkrete projektforslag for de områder i kommunen, hvor fjernvarme bliver en mulighed inden udgangen af 2028.

  “Forslag til udrulning af fjernvarme i vores område”

  Grundejerlaugets bestyrelse

  Efter vores generalforsamling er der på bestyrelsesmøde d. 12. april 2023 konstitueret en bestyrelsen bestående af:

  Villaerne (Gr 1)
  Peter Sørensen, Ø57 (Formand)
  Jens Rasmussen, Ø67
  Vakant

  Klyngehusene (Gr.2):
  Stig Østrup-Møller K47
  Ole Evan Ø12
  Tina Ege K103

  Kasserer: Christian og Lise Hertz Ø32 (ej med i bestyrelsen)
  Vi vil fremadrettet arbejde i følgende grupper m. kontaktperson:

  Administration (kontakt til medlemmer og ekstern, vedtægter, kontakt til kommunen, hjemmeside, mv.) – Peter Sørensen
  Økonomi (bogholderi, budgetlægning) – Martin Lange, K28 (hjælper p.t., men er ikke i bestyrelsen)
  Drift (fællesarealer, veje, legeplads, mv.) – Jens Rasmussen
  De øvrige medlemmer er fordelt i ovennævnte grupper

  Henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer af grundejerlauget og eksterne skal ske med skriftlig henvendelse til e-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

  De bedste hilsner
  Bestyrelsen

  Affaldssortering

  Rudersdal Kommune har i 2020 fået indført en ny sorteringsordning, som betyder at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap ved husstanden. Kommunen har vurderet, at alle adresser i grundejerlauget lever op til de placerings- og adgangskrav, der stilles til de nye beholdere. Rudersdal Kommune har dermed også vurderet, at det ikke er relevant med en fælles sorteringsløsning i vores område.

  Beholdere SKAL stå på egen grund – og IKKE på fællesarealerne.

  Stil de nye beholdere, hvor du vil på din egen grund, men det er dit ansvar at de kan afhentes nemt på din grund eller i matrikelskel. Kommunen tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkelte beholder bliver tømt.
  Hvis skraldemanden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Orientér dig i kravene på www.rudersdal.dk/affald

  Der er sorteringspligt for alle borgere. Der bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugsstationer i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.