• Velkommen til Grundejerlauget Holte Avlsgård

  På grund af de gældende regler om persondata, skal vi bede om samtykke for at opbevare jeres e-mail, navn og adresse. Derfor skal I skal tilmelde jer nyhedsbrevet på ny, så vi f.eks. kan sende indkaldelser til generalforsamling ud til jer. Derudover vil vi sende et til to nyhedsbreve ud om året.

  Når I har tilmeldt jer, så skulle i gerne modtage en kvittering fra Mailchimp på mail (kig evt. om den havnet i spam), som er det program vi bruger til at sende nyhedsbrevet ud på.
  I samme anledning har vi i bestyrelsen ønsket at forenkle selve hjemmesiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, som I finder her på siden. Prøv at klikke rundt på siden og kom gerne med feedback til bestyrelsen@holteavlsgaard.dk

  Indkaldelse til generalforsamling

  Kære medlem af Grundejerlauget Holte Alvsgård

  Du indkaldes hermed til årets generalforsamling 7. marts 2024 kl. 19.30 på Mariehøjcentret, Per Kirkebysalen.

  Du finder den fulde dagsorden med bilag her

  Vær opmærksom på, at bestemmelser i den nye lokalplan for klyngehusbebyggelsen og den nye lokalplan for de fire nye parceller, som erstatter børnehaven, skal indarbejdet i vores vedtægter.

  Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer inden for hver interessegruppe I og II. Så vi ønsker et stort fremmøde. Du kan også aflevere en skriftlig fuldmagt i postkassen til vores formand Peter M. Sørensen, Ørnebakken 57, hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så bestyrelsen kan stemme på dine vegne.

  Vi håber også, at du vil overveje at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, da Søren og Martin som mangeårige medlemmer af bestyrelsen ønsker at give pladserne videre.

  Vel mødt

  Bestyrelsen

  Vi søger bestyrelsesmedlemmer

  Grundejerlauget står over for spændende udfordringer og muligheder, og vi er på udkig efter engagerede personer til at styrke vores bestyrelse på i alt 6 medlemmer.

  Vi vil gerne invitere dig til at være med og dele dine kompetencer og ideer. Dine perspektiver og bidrag vil være værdifulde for at forme fremtiden for vores fællesskab, drift og udvikling.

  Vi har netop fået en ny lokalplan, som gør det nemmere at administrere ud fra, hvor det er bestyrelsen hovedopgave at sikre en god drift af vores fællesarealer herunder veje og grønne områder.

  Vi har opdelt arbejdet i tre områder;

  Administration

  Økonomi

  Drift (primært de grønne fællesarealer)

  Vi afholder 6-7 møder om året – og arbejdet er vederlagsfrit, men hyggeligt.

  Hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsen, så send en mail til os på bestyrelsen@holteavlsgaard.dk. Du kan også melde dig som kandidat til vores generalforsamling.

  Vi holder generalforsamling d. 7. marts 2024 på Mariehøjcentret kl. 19.30.

  Husk! Hvis du har forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen, så bedes du sende det til os på bestyrelsen@holteavlsgaard.dk inden 1. januar 2024.

  Ny lokalplan for klyngehusene er godkendt

  Klyngehusene på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte har fået en ny lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse. Lokalplanen skal bl.a. sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som tidligere var rammesættende.

  Lokalplanforslaget omfatter de 110 klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken og kan findes på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

  Lokalplanen har blandt andet til formål at bevare helhedsindtrykket af klyngehusenes særlige arkitektoniske kvaliteter, der hovedsageligt består af gule tegl, sorte vindues- og dørpartier og carporte mv. samt, at bevare den oprindelige bebyggelsesstruktur. Det er også lokalplanens formål at give mulighed for, at der kan ske en nænsom istandsættelse af klyngehusene uden, at der sker en forringelse af de arkitektoniske kvaliteter.

  Formålet er endvidere at sikre bebyggelsens åbne grønne vejprofiler og friarealer, der udgør et vigtigt element af bebyggelsens samlede udtryk og oplevelse.

  Arbejdet med skift af hovedvandledninger er afsluttet

  Novafos har i sommeren 2023 afsluttet arbejdet med at skifte hovedvandledninger i hele vores område. De er startede på Ørnebakken og forsatte på Kikhanebakken. Bestyrelsen har afholdt en såkaldt afleveringsforretning, hvor arbejdet er blevet gennemgået i hele området og har aftalt en etårs-gennemgang i august 2024. Send os gerne evt. eksempler på, arbejde, som bør forbedres. Så samler vi sammen til et-årsgennemgang. bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

  Fjernvarme (opdateret dec. 2023)

  Alle husejere med gas- eller oliefyr får besked om udrulning af fjernvarme i kommunen. Med udgangspunkt i Norfors forslag til udbygning af fjernvarme skal Rudersdal Kommune nu yderligere konkretisere, hvordan Norfors udbygningsplanerne skal realiseres frem mod 2030, samt hvordan naturgassen kan udfases i områder, der ikke forventes fjernvarmeforsynet i nærmeste fremtid.

  Der er nu vedtaget konkrete projektforslag for de områder i kommunen, hvor fjernvarme bliver en mulighed inden udgangen af 2028.

  “Forslag til udrulning af fjernvarme i vores område”

  “Mange flere kan få fjernvarme i Rudersdal”

  “Sådan får du fjernvarme”

  “Se kort over Norfors forslag til udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune”

  Grundejerlaugets bestyrelse

  Efter vores generalforsamling er der på bestyrelsesmøde d. 12. april 2023 konstitueret en ny bestyrelsen bestående af:

  Villaerne (Gr 1)
  Peter Sørensen, Ø57 (Formand)
  Martin Lange K28
  Jens Rasmussen, Ø67

  Klyngehusene (Gr.2):
  Søren Bom K35
  Charlotte Klitholm K143 (udtrådt dec. 2023)
  Susanne Heilesen K145 (udtrådt nov. 2023)

  Stig Østrup-Møller (suppleant) K47 (indtrådt dec. 2023)

  Kasserer: Christian og Lise Hertz Ø32 (ej med i bestyrelsen)
  Vi vil fremadrettet arbejde i følgende grupper m. kontaktperson:

  Administration (kontakt til medlemmer og ekstern, vedtægter, kontakt til kommunen, hjemmeside, mv.) – Søren Bom
  Økonomi (bogholderi, budgetlægning) – Martin Lange
  Drift (fællesarealer, veje, legeplads, mv.) – Jens Rasmussen
  De øvrige medlemmer er fordelt i ovennævnte grupper

  Henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer af grundejerlauget og eksterne skal ske med skriftlig henvendelse til e-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

  De bedste hilsner
  Bestyrelsen

  Affaldssortering

  Rudersdal Kommune har i 2020 fået indført en ny sorteringsordning, som betyder at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap ved husstanden. Kommunen har vurderet, at alle adresser i grundejerlauget lever op til de placerings- og adgangskrav, der stilles til de nye beholdere. Rudersdal Kommune har dermed også vurderet, at det ikke er relevant med en fælles sorteringsløsning i vores område.

  Beholdere SKAL stå på egen grund – og IKKE på fællesarealerne.

  Stil de nye beholdere, hvor du vil på din egen grund, men det er dit ansvar at de kan afhentes nemt på din grund eller i matrikelskel. Kommunen tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkelte beholder bliver tømt.
  Hvis skraldemanden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Orientér dig i kravene på www.rudersdal.dk/affald

  Der er sorteringspligt for alle borgere. Der bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugsstationer i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.