• Velkommen til Holte Avlsgård

  På grund af de gældende regler om persondata, skal vi bede om samtykke for at opbevare jeres e-mail, navn og adresse. Derfor skal I skal tilmelde jer nyhedsbrevet på ny, så vi f.eks. kan sende indkaldelser til generalforsamling ud til jer. Derudover vil vi sende et til to nyhedsbreve ud om året.

  Når I har tilmeldt jer, så skulle i gerne modtage en kvittering fra Mailchimp på mail (kig evt. om den havnet i spam), som er det program vi bruger til at sende nyhedsbrevet ud på.
  I samme anledning har vi i bestyrelsen ønsket at forenkle selve hjemmesiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, som I finder her på siden. Prøv at klikke rundt på siden og kom gerne med feedback til sorenbom@gmail.com

  Konstituering af ny bestyrelse


  Efter vores Generalforsamling 2021 d. 26. oktober 2021 (referat kommer op, når det er underskrevet), er der på bestyrelsesmøde d. 23. november 2021 konstitueret en ny bestyrelsen bestående af:


  Villaerne (Gr 1)
  Martin Lange K28
  Jens Rasmussen, Ø67
  Lars Nørgaard Ø59
  Peter Sørensen, Ø57 (suppleant)

  Klyngehusene (Gr.2):
  Søren Bom K35 (formand)
  Charlotte Klitholm K143
  Susanne Heilesen K145
  Søren Klitholm K139 (suppleant)
  Kasserer: Christian og Lise Hertz Ø32 (ej med i bestyrelsen)

  Den nye bestyrelse takker Poul Juul, Pawel Zakrzewski og Tage Heering for deres store indsats i bestyrelsen.

  Vi vil fremadrettet arbejde i følgende grupper m. kontaktperson:

  Administration (kontakt til medlemmer og ekstern, vedtægter, kontakt til kommunen, hjemmeside, mv.) – Søren Bom
  Økonomi (bogholderi, budgetlægning) – Martin Lange
  Drift (fællesarealer, veje, legeplads, mv.) – Charlotte Klitholm
  De øvrige medlemmer er fordelt i ovennævnte grupper

  Henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer af grundejerlauget og eksterne skal ske med skriftlig henvendelse til e-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

  Læs venligst referater på vores hjemmeside – og så vil vi gerne huske jer på, at forslag til Generalforsamling 2022, som afholdes i 1. kvartal 2022, ifølge vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12.2021 og sendes til bestyrelsesmailen, således at det evt. kan indregnes i et budgetforslag.
  For at samle op på emner, som ofte kommer, og hvor “Corona-situationen” desværre har lagt en dæmper på dialog og fysiske møder, finder I en opsummering nedenfor.

  Kontingentstigning som følge af nye regler for snerydning af stikveje

  Kontingent for Gr. 1 medlemmer forhøjes til kr. 1.800,- pr. år, der opkræves med kr. 900,- pr. 1. januar 2022 og kr. 900,- pr. 1. juli 2022.

  Kontingent for Gr. 2 medlemmer forhøjes til kr. 4.700,- pr. år, der opkræves med kr. 2.350,- pr. 1. januar 2022 og kr. 2.350,- pr. 1. juli 2022.

  De enkelte grundejere i Gr. 1. og Gr. 2 har hidtil betalt ca. kr. 800,- over ejendomsskattebilletten til Rudersdal Kommune for snerydning, glatførebekæmpelse, fejning af rendesten og ukrudtbekæmpelse langs kantsten.

  Denne ordning ophørte med virkning fra 1. oktober / 31. januar 2020, da Rudersdal Kommune (og alle landets øvrige kommuner) fremover ikke må udføre arbejde på private fællesveje i konkurrence med private entreprenører. Der er derfor etableret et samarbejde med de fleste andre private vejlaug i Rudersdal Kommune, hvor Søllerød Grundejerforening har sendt fællesopgaven i udbud. Det laveste tilbud blev afgivet af BS Landskabspleje og er efterfølgende blevet accepteret af de respektive vejlaug herunder vores.

  Fællesarealer
  Vi må bede om, at man ikke henstiller eller opbevarer private genstande, uden undtagelse, på fællesarealerne – dette gælder også de kommunale sorteringsspande. Ingen her ønsker at “lege politi”, så lad os hjælpe hinanden.
  Vi hundeejere skal samle hundelorte op, så vi kan bruge arealerne til leg og ophold.

  Træer
  Der kommer en gang imellem forslag fra medlemmer, som har gener fra træer på fællesarealerne, som er blevet alt for store, som skygger og rækker ind over hustage. Vi vil gerne lægge en plan for beskæring/ fældning, som også matcher budgettet. Derfor opfordres medlemmer til skriftligt at henvende sig til bestyrelsen vedrørende ønske om fremtidige opgaver – og gerne samle naboerne på stikvejen, så vi kan se på det sammen.

  Hjertestartere
  Grundejerlauget lejer pt. to hjertestartere, som er placeret midt på Kikhanebakken og ved indgangen til Ørnebakken. Heldigvis har de ikke været i brug – men hvis det bliver nødvendigt, er det vigtigt, at der også er hjerteløbere, som kan hjælpe til. Se mere om, hvor hjertestarterne er placeret og læs mere om, hvordan du evt. bliver hjerteløber på www.hjertestarter.dk

  Parkering
  Undgå venligst langtidsparkering på vores smalle veje og vendepladser. Disse skal være som udgangspunkt være friholdte, så vareleveringerne, tømning af renovationsspande og snerydningen kan ske.

  De bedste hilsner
  Bestyrelsen

  Generalforsamling 2021 blev afholdt d. 26. oktober

  Kære medlemmer af Grundejerlauget Holte Avlsgård
  Da forsamlingsforbuddet blev ophævet kunne vi endelig afholde grundejerlaugets 50. ordinære generalforsamling.

  Tak til de ca. 70 fremmødte og til de nye der meldte sig til bestyrelsesarbejdet.

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: finder du under ‘Generalforsamlinger‘ her på hjemmesiden.

  REFERAT kommer op på hjemmesiden, så snart det er underskrevet.

  Ny lokalplan for klyngehusene

  110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte skal have en lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse.

  Byplanudvalget har besluttet, at kommunen kan gå i gang med at udarbejde forslag til en lokalplan for de 110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken syd for Egebækvej ud mod de fredede arealer mellem Attemosevej og Helsingørmotorvejen.

  Lokalplanen skal sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som gælder i dag.

  I bebyggelsen er de arkitektoniske kvaliteter bundet op på få, men stærke virkemidler, materialer og farver. De gule mursten og det sorte træværk har stor betydning for det helhedsindtryk, som den samlede bebyggelse danner. Læs mere på kommunens hjemmeside om processen.

  Affaldssortering

  Rudersdal Kommune har i 2020 fået indført en ny sorteringsordning, som betyder at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap ved husstanden. Kommunen har vurderet, at alle adresser i grundejerlauget lever op til de placerings- og adgangskrav, der stilles til de nye beholdere. Rudersdal Kommune har dermed også vurderet, at det ikke er relevant med en fælles sorteringsløsning i vores område.

  Der er blevet leveret to todelte affaldsbeholdere på hver 240 liter til sortering af plast/papir og glas/metal.

  Du kan læse mere om beholderne på www.rudersdal.dk/sorter under spørgsmål og svar.

  Du har også mulighed for også at komme af med dit pap fra din ved at tilvælge en papbeholder. Man skal sortere pap til genanvendelse, uanset om der tilvælges en papbeholder eller ej, og du kan derfor slippe for ture til genbrugspladsen, hvis du har egen beholder.

  Beholdere SKAL stå på egen grund – og IKKE på fællesarealerne.

  Stil de nye beholdere, hvor du vil på din egen grund, men det er dit ansvar at de kan afhentes nemt på din grund eller i matrikelskel. Kommunen tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkelte beholder bliver tømt.
  Hvis skraldemanden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Orientér dig i kravene på www.rudersdal.dk/sorter

  Der er sorteringspligt for alle borgere. Der bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugsstationer i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.