Velkommen til Holte Avlsgård

På grund af de gældende regler om persondata, skal vi bede om samtykke for at opbevare jeres e-mail, navn og adresse. Derfor skal I skal tilmelde jer nyhedsbrevet på ny, så vi f.eks. kan sende indkaldelser til generalforsamling ud til jer. Derudover vil vi sende et til to nyhedsbreve ud om året.

Når I har tilmeldt jer, så skulle i gerne modtage en kvittering fra Mailchimp på mail (kig evt. om den havnet i spam), som er det program vi bruger til at sende nyhedsbrevet ud på.
I samme anledning har vi i bestyrelsen ønsket at forenkle selve hjemmesiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, som I finder her på siden. Prøv at klikke rundt på siden og kom gerne med feedback til bestyrelsen@holteavlsgaard.dk

Hovedvandledningerne skal skiftes

Vi gør opmærksom på, at Novafos skal skifte vores hovedvandledning i hele vores område. De starter på Ørnebakken i september 2022 og vil arbejde ind i november måned – hvor de forventer at rykke til Kikhanebakken.

De kommer primært til at arbejde uden for de asfalterede veje – men vi undgår ikke opgravninger og der vil blive arbejde foran vores indkørsler.

Bestyrelsen har lavet en gennemgang med Novafos og selvom, der vil være gener, så er det begrænset. Fx vil de typisk kun arbejde ud for en indkørsel et par timer og der bliver lagt plader, så der er adgang til husene.

I får direkte besked fra Novafos om deres arbejde og I opfordres til melde jer til deres SMS-service via deres hjemmeside: https://novafos.dk/selvbetjening/faa-besked-paa-sms-eller-e-mail

Grunden til at vandledninger skal skiftes er at de er nedslidte og der har de seneste år være flere nedbrud.

NYT om fjernvarme

Norfors’ og Holte Fjernvarmes udbygningsplan er fjernvarmen rykket et skridt nærmere – og er nu klar til at fortælle mere om planerne, den videre proces og tidshorisonter.

Det sker på to informationsmøder i september og oktober:
• Tirsdag den 20. september kl. 19-21 på Birkerød Gymnasium
• Torsdag den 13. oktober kl. 19-21 på Nærum Gymnasium
På møderne vil repræsentanter for Norfors og Holte Fjernvarme samt Rudersdal Kommune orientere om den aktuelle status på planerne og den videre proces – herunder arbejdet med at udarbejde en ny varmeplan. Der vil desuden være deltagelse af repræsentanter for kommunalbestyrelsen.


Tilmelding
I kan melde jer til et af møderne via formularen herunder:
https://www.rudersdal.dk/indhold/tilmelding-til-infomoeder-om-fjernvarme

Læs mere på Rudersdals Kommune via nedenstående links:

“Mange flere kan få fjernvarme i Rudersdal”

“Sådan får du fjernvarme”

“Se kort over Norfors forslag til udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune”

Alle husejere med gas- eller oliefyr kan inden udgangen af 2022 forvente at få klar besked om udrulning af fjernvarme i kommunen. Med udgangspunkt i Norfors forslag til udbygning af fjernvarme skal Rudersdal Kommune nu yderligere konkretisere, hvordan Norfors udbygningsplanerne skal realiseres frem mod 2030, samt hvordan naturgassen kan udfases i områder, der ikke forventes fjernvarmeforsynet i nærmeste fremtid. Dette vil ske i det videre arbejde med en ny varmeplan.

Ny lokalplan for klyngehusene (opdateret)

110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte skal have en lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse. Kommunen forventer at sende et konkret forslag i høring i efteråret i 2022. Kommunen forventer lokalplanen kan træde i kraft i foråret 2023.

Byplanudvalget har besluttet, at kommunen kan gå i gang med at udarbejde forslag til en lokalplan for de 110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken syd for Egebækvej ud mod de fredede arealer mellem Attemosevej og Helsingørmotorvejen.

Lokalplanen skal bl.a. sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som gælder i dag.

I bebyggelsen er de arkitektoniske kvaliteter bundet op på få, men stærke virkemidler, materialer og farver. De gule mursten og det sorte træværk har stor betydning for det helhedsindtryk, som den samlede bebyggelse danner. Læs mere på kommunens hjemmeside om processen.

Konstituering af ny bestyrelse

Efter vores generalforsamling er der på bestyrelsesmøde d. 8. marts 2022 konstitueret en ny bestyrelsen bestående af:

Villaerne (Gr 1)
Martin Lange K28
Jens Rasmussen, Ø67
Lars Nørgaard Ø59
Peter Sørensen, Ø57 (suppleant)

Klyngehusene (Gr.2):
Søren Bom K35 (formand)
Charlotte Klitholm K143
Susanne Heilesen K145
Søren Klitholm K139 (suppleant)
Kasserer: Christian og Lise Hertz Ø32 (ej med i bestyrelsen)
Vi vil fremadrettet arbejde i følgende grupper m. kontaktperson:

Administration (kontakt til medlemmer og ekstern, vedtægter, kontakt til kommunen, hjemmeside, mv.) – Søren Bom
Økonomi (bogholderi, budgetlægning) – Martin Lange
Drift (fællesarealer, veje, legeplads, mv.) – Charlotte Klitholm
De øvrige medlemmer er fordelt i ovennævnte grupper

Henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer af grundejerlauget og eksterne skal ske med skriftlig henvendelse til e-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

De bedste hilsner
Bestyrelsen


Grundejerlaugets 51. ordinære generalforsamling


Blev afholdt tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.30
Mariehøjcentret, Per Kirkeby salen (M3)

TAK for de mange fremmødte og for den gode ro og orden – Husk I kan finde alle de gode råd fra Bo Trygt, som blev præsenteret på deres hjemmeside Bo Trygt, så vi bedre kan sikre os bedre mod indbrud.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling finder du her og referatet kommer på samme side, når det er klart. men dagordenens punkter blev godkendt enstemmigt herunder regnskab og budget.

På bestyrelsens vegne: TAK
Søren Bom
Formand

Nyt fra vejstøjgruppen

Efter at Helsingør motorvejen er blevet udvidet til 6 spor, er støjen fra motorvejen steget markant – især når vinden ikke er i vest. Det betyder at den er særligt generende i de perioder, hvor det er godt vejr, hvor vi er ude i haven for at nyde det gode vejr. På egen foranledning har en gruppe af vores naboer nedsat en arbejdsgruppe, som efter vores drøftelse på generalforsamlingen 26. oktober 2021 er gået i dialog med Vejdirektoratet og Rudersdal Kommune med konkrete forslag til, hvordan vejstøjen kan nedbringes.

Læs mere om forslaget

Og læs om status her.

Ved spørgsmål kontakt: Georg Brandt Christensen, Ø 47 på tlf. 4580 2404

Affaldssortering

Rudersdal Kommune har i 2020 fået indført en ny sorteringsordning, som betyder at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap ved husstanden. Kommunen har vurderet, at alle adresser i grundejerlauget lever op til de placerings- og adgangskrav, der stilles til de nye beholdere. Rudersdal Kommune har dermed også vurderet, at det ikke er relevant med en fælles sorteringsløsning i vores område.

Der er blevet leveret to todelte affaldsbeholdere på hver 240 liter til sortering af plast/papir og glas/metal.

Du kan læse mere om beholderne på www.rudersdal.dk/sorter under spørgsmål og svar.

Du har også mulighed for også at komme af med dit pap fra din ved at tilvælge en papbeholder. Man skal sortere pap til genanvendelse, uanset om der tilvælges en papbeholder eller ej, og du kan derfor slippe for ture til genbrugspladsen, hvis du har egen beholder.

Beholdere SKAL stå på egen grund – og IKKE på fællesarealerne.

Stil de nye beholdere, hvor du vil på din egen grund, men det er dit ansvar at de kan afhentes nemt på din grund eller i matrikelskel. Kommunen tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkelte beholder bliver tømt.
Hvis skraldemanden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Orientér dig i kravene på www.rudersdal.dk/sorter

Der er sorteringspligt for alle borgere. Der bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugsstationer i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.