Velkommen til Grundejerlauget Holte Avlsgård

På grund af de gældende regler om persondata, skal vi bede om samtykke for at opbevare jeres e-mail, navn og adresse. Derfor skal I skal tilmelde jer nyhedsbrevet på ny, så vi f.eks. kan sende indkaldelser til generalforsamling ud til jer. Derudover vil vi sende et til to nyhedsbreve ud om året.

Når I har tilmeldt jer, så skulle i gerne modtage en kvittering fra Mailchimp på mail (kig evt. om den havnet i spam), som er det program vi bruger til at sende nyhedsbrevet ud på.
I samme anledning har vi i bestyrelsen ønsket at forenkle selve hjemmesiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, som I finder her på siden. Prøv at klikke rundt på siden og kom gerne med feedback til bestyrelsen@holteavlsgaard.dk

Opkrævning af kontingent udskudt til februar

Kære medlemmer af grundejerlauget

Jeg har overset at forny vores aftale med Nets/Mastercard, som rent teknisk sørger for at sende opkrævning af kontingent til grundejerlauget ud til jer.

Jeg har nu fornyet aftalen – og I vil få en opkrævning, som I plejer, men først i februar. Det får ikke indflydelse på grundejerlaugets økonomi, men det kunne jo være, at I undrede jer over manglende opkrævning

Jeg beklager.

Dbh.

Søren, formand for bestyrelsen

HØRING Ny lokalplan for klyngehusene

Klyngehusene på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte skal have en ny lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse. Kommunen har nu sendt et konkret forslag i høring og forventer lokalplanen kan træde i kraft i foråret 2023.

Lokalplanen skal bl.a. sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som gælder i dag.

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2022 vedtaget Forslag til bevarende Lokalplan 287 for klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken

Lokalplanforslaget omfatter de 110 klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken.

Lokalplanen har blandt andet til formål at bevare helhedsindtrykket af klyngehusenes særlige arkitektoniske kvaliteter, der hovedsageligt består af gule tegl, sorte vindues- og dørpartier og carporte mv. samt, at bevare den oprindelige bebyggelsesstruktur. Det er også lokalplanens formål at give mulighed for, at der kan ske en nænsom istandsættelse af klyngehusene uden, at der sker en forringelse af de arkitektoniske kvaliteter.

Formålet er endvidere at sikre bebyggelsens åbne grønne vejprofiler og friarealer, der udgør et vigtigt element af bebyggelsens samlede udtryk og oplevelse.

Høringsvar inden 4. januar 2023
Forslag til bevarende Lokalplan 287 for klyngehuse ved Kikhanebakken og Ørnebakken er fremlagt i offentlig høring fra den 2. november 2022 til den 4. januar 2023. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af lokalplanforslaget.

Læs mere og afgiv høringssvar via Rudersdal Kommunes hjemmeside.

Hovedvandledningerne skal skiftes

Vi gør opmærksom på, at Novafos skal skifte vores hovedvandledning i hele vores område. De er startet på Ørnebakken og arbejdet var planlagt til at slutte i december 2022. Desværre er arbejdet ramt af forsinkelser og Novafos vil nu arbejde til og med april – hvorefter de forventer at rykke til Kikhanebakken. Bestyrelsen har bedt om et møde med Novafos inden de rykker deres arbejde for at evaluere arbejdet med første etape inden de rykker videre til anden etape.

De kommer primært til at arbejde uden for de asfalterede veje – men vi undgår ikke opgravninger og der vil blive arbejde foran vores indkørsler.

Bestyrelsen har lavet en gennemgang med Novafos og selvom, der vil være gener, så er det begrænset. Fx vil de typisk kun arbejde ud for en indkørsel et par timer og der bliver lagt plader, så der er adgang til husene.

I får direkte besked fra Novafos om deres arbejde og I opfordres til melde jer til deres SMS-service via deres hjemmeside: https://novafos.dk/selvbetjening/faa-besked-paa-sms-eller-e-mail

Grunden til at vandledninger skal skiftes er, at de er nedslidte og der har de seneste år være flere nedbrud.

Fjernvarme

Alle husejere med gas- eller oliefyr kan inden udgangen af 2022 forvente at få klar besked om udrulning af fjernvarme i kommunen. Med udgangspunkt i Norfors forslag til udbygning af fjernvarme skal Rudersdal Kommune nu yderligere konkretisere, hvordan Norfors udbygningsplanerne skal realiseres frem mod 2030, samt hvordan naturgassen kan udfases i områder, der ikke forventes fjernvarmeforsynet i nærmeste fremtid. Dette vil ske i det videre arbejde med en ny varmeplan. Norfors’ og Holte Fjernvarmes udbygningsplan er blevet fremlagt på informationsmøder i efteråret – men vi skal ikke forvente fjernvarme i de nærmeste par år. Læs mere på Rudersdals Kommune via nedenstående links:

“Mange flere kan få fjernvarme i Rudersdal”

“Sådan får du fjernvarme”

“Se kort over Norfors forslag til udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune”

Grundejerlaugets bestyrelse

Efter vores generalforsamling er der på bestyrelsesmøde d. 8. marts 2022 konstitueret en ny bestyrelsen bestående af:

Villaerne (Gr 1)
Martin Lange K28
Jens Rasmussen, Ø67
Lars Nørgaard Ø59
Peter Sørensen, Ø57 (suppleant)

Klyngehusene (Gr.2):
Søren Bom K35 (formand)
Charlotte Klitholm K143
Susanne Heilesen K145
Søren Klitholm K139 (suppleant)
Kasserer: Christian og Lise Hertz Ø32 (ej med i bestyrelsen)
Vi vil fremadrettet arbejde i følgende grupper m. kontaktperson:

Administration (kontakt til medlemmer og ekstern, vedtægter, kontakt til kommunen, hjemmeside, mv.) – Søren Bom
Økonomi (bogholderi, budgetlægning) – Martin Lange
Drift (fællesarealer, veje, legeplads, mv.) – Charlotte Klitholm
De øvrige medlemmer er fordelt i ovennævnte grupper

Henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer af grundejerlauget og eksterne skal ske med skriftlig henvendelse til e-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

De bedste hilsner
Bestyrelsen


Grundejerlaugets 52. ordinære generalforsamling


Bliver afholdt tirsdag den 8. marts 2023 kl. 19.30
Mariehøjcentret, Per Kirkeby salen (M3)

Vi håber på et stort fremmøde og minder jer om, at I skal sende evt. forslag til os inden 31. december 2022 via mail bestyrelsen@holteavlsgaard.dk.

Vi lægger en mere detaljeret dagsorden op her på hjemmesiden, når den er på plads i det nye år.

Vi søger løbende nye bestyrelsesmedlemmer, så skriv også gerne, hvis du har lyst til at være med til at skabe fælles gode rammer for vores grundejerlaug.

Affaldssortering

Rudersdal Kommune har i 2020 fået indført en ny sorteringsordning, som betyder at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap ved husstanden. Kommunen har vurderet, at alle adresser i grundejerlauget lever op til de placerings- og adgangskrav, der stilles til de nye beholdere. Rudersdal Kommune har dermed også vurderet, at det ikke er relevant med en fælles sorteringsløsning i vores område.

Der er blevet leveret to todelte affaldsbeholdere på hver 240 liter til sortering af plast/papir og glas/metal.

Du kan læse mere om beholderne på www.rudersdal.dk/sorter under spørgsmål og svar.

Du har også mulighed for også at komme af med dit pap fra din ved at tilvælge en papbeholder. Man skal sortere pap til genanvendelse, uanset om der tilvælges en papbeholder eller ej, og du kan derfor slippe for ture til genbrugspladsen, hvis du har egen beholder.

Beholdere SKAL stå på egen grund – og IKKE på fællesarealerne.

Stil de nye beholdere, hvor du vil på din egen grund, men det er dit ansvar at de kan afhentes nemt på din grund eller i matrikelskel. Kommunen tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkelte beholder bliver tømt.
Hvis skraldemanden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Orientér dig i kravene på www.rudersdal.dk/sorter

Der er sorteringspligt for alle borgere. Der bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugsstationer i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.