Gartner og bygningsforhold

Bevaring af klyngehusenes helhedspræg er en fælles opgaveBevaring af klyngehusenes helhedspræg er en en fælles opgave

Ejernes opgave er at reparere og vedligeholde husene – enten som ”gør det selv” arbejde eller med hjælp fra professionelle håndværkere.

Det er ejerne, der tager initiativet, når et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde skal udføres. Derfor er det vigtigt at ejerne har både et godt kendskab til – og respekt for de rammer, der gælder i den sammenhæng. Det er nødvendigt for at man som ejer kan tage medansvar for den fælles helhed, som det enkelte hus er en del af.

Læs mere i vores bevaringsfolder – som i øvrigt er blevet hædret med Rudersdal Kommunes Arkitekturpris.

Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev D-2

7. 7. Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken mra-1

Dokumentation Afløb og Byggesag 1969 – 1971

Her finder du oprindelige dokumenter for afløb og byggesager fra dengang klyngehusene blev bygget.

Hvis du har brug for at finde de oprindelige bygge-detaljer om dit klyngehus eller de sanitære forhold omkring din bolig – så kan du finde oplysninger herunder:

Afløb klyngehuse og veje (Tegninger)

Afløb Tilsynsplaner

Afløbssag (Korrespondance)

Byggesag Carport

Byggesag Facader og snit, El-installationer, Beplantning

Grundplaner for enkelthuse og klynger

Grundplaner, Jordberegninger, Beplantningsplaner

Havesag

Konstruktionstegninger og fundamenter

Korrespondance Byggetilladelser, Varme og Vand

Statiske beregninger

Vej-, kote- og terrænplan

Arkitektur- og Bevaringspolitik

Arkitektur- og bevaringspolitik
Forslag til Arkitektur- og BevaringspolitikByplanudvalget har på mødet den 11. maj 2016 vedtaget Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitik for Rudersdal Kommune.For at skabe så godt et grundlag for en fælles Arkitektur- og Bevaringspolitik som muligt, sendes forslaget i en begrænset høring til kommunens bolig- og grundejerforeninger. Hvis der er bemærkninger til politikken, skal de fremsendes skriftligt og være kommunen i hænde inden den 28. juni 2016. Forslaget til Arkitektur- og Bevaringspolitikken kan ses på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk under fanebladet Høringer og debat. Det skal bemærkes, at politikken kun foreligger i digital form i høringsfasen.Grundejerlauget vil gerne give et samlet høringssvar, og opfordrer derfor medlemmerne til at downloade dokumentet herfra, eller fra Rudersdal Kommunes hjemmeside, og sende kommentarer til bestyrelsen senest d. 20. juni .2016.

Arkitekturpolitik 2016

Kort med klyngebetegnelse

I forbindelse med udstykningen, blev de forskellige klynger betegnet med bogstaver, og denne betegnelse anvendes stadigvæk af Gartner og Bygningsbevarelsesgruppen.

Kortet med bogstavbetegnelserne kan dowlnloades nedenfor:

Kort med klyngebetegnelser

Hvad må jeg ændre på mit hus?

Hvad må jeg ændre på mit hus

Vi bor i et tæt bebygget område og derfor er der lagt begrænsninger på den enkelte husejers aktiviteter.

Nedenomtalte dokumenter beskriver nogle af de væsentligste begrænsninger.

Alle huse i områddet er bergrænset i bl.a. farvevalg ved betingelser indskrevet af daværende Søllerød Kommune i Deklarationen, tinglyst på alle vores ejendomme.

Deklarationen, opdateret i 2012, og Vedtægter, revideret i 2009, sammen med en oversigt, udarbejdet af bestyrelsen, senest revideret i 2014, kan alle downloades via link nedenfor.

Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev D-2 kopi

Deklaration til tinglysning i 2012

Vedtægter – 2009

7. Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken

Hestefolde syd for bebyggelsen

Hestefolde

Etablering af hestefolde på arealet tilhørende Søllerød Naturpark syd for vores bebyggelse skabte mange tilhængere såvel som modstandere.

Efter mange møder og skriftudvekslinger med Rudersdal Kommune, fik vi fastslået at vi ikke har indsigelsesret.

Kommunen lyttede dog til vores bekymringer, og godkender nu kun hestefolde, hvis der anvendes almindeligt galvaniseret tråd til indhegning (og ikke hvidt bånd med ledende indlæg til el-hegn) og trykimprægneret stolper (og ikke hvide plastikstolper).

Tilladelsen gives kun for 3 måneder, og tråd skal demonteres hver efterår, og græsarealet skal retableres hvert efterår. De trykimprægnerede grønne stolper må stå der permanent.

Bestyrelsen er glad for løsningen og for både kommunens og rideklubbens forståelse for vores synspunkter.

Fredningskendelse for græsning

Svar til Rudersdal Kommune 6-5-2013

Dagsorden sommerfolde

Svar ang. aktindsigt

Tilladelse til opstilling af midlertidige folde til sommergræsning på Kikhanebakken 2012

Tilladelse til opstilling af midlertidige folde til sommergræsning på Kikhanebakken

Referat Hestesagen møde Rådhuset 30. 5. 2012

Indkaldelse møde Rådhuset 30. 5. 2012

Regning Kroman Reumert 30-04-2012

Afgørelse NMK-522-00086 og NMK-31-00608

Gebyrafg. afvisn. klageret – Advokatfirma Kromann Reumert

Notat om hestefoldene på den fredede slette April 2012

• Supplerende klage til NMKN-7

Aktivitetsdag: Søndag 27. april 2014

Aktivitetsdag

22 deltagere i Grundejerlaugets aktivitetsdag: Søndag 27. april 2014

Søndag den 27. april bød på det skønneste forårsvejr med strålende solskin og 19 grader. I dette dejlige forårsvejr var vi 22, der hyggede os sammen og efter bedste evne løste forskellige opgaver her på vores store, dejlige fælles naturareal og på legepladsen. Vi har i alt 50.639 m2 fællesareal – overvejende naturareal – omkring klyngehusene og 7.310 m2 lidt mere ”kulurpræget” fællesareal med en flot legeplads midt villa området, så der er jo god plads  – og mange opgaver at tage fat på. Alle deltagerne havde mulighed for at melde sig til de opgaver, de ”brændte” mest for – og gerne  i deres ”egen” klynge – og sammen med deres nærmeste naboer. Det gav høj motivation og hyggeligt fællesskab og alle gik til opgaverne med godt humør.

Dagen blev gennemført efter følgende program:
10.00    Morgenparole på engen mellem Ørnebakken 62 og Kikhanebakken 143.
11.30    Formiddagskaffe / øl og vand – serveret af gartner og naturplejegruppen
14.00    Frokost med sandwich, vin, øl og vand – serveret af gartner og naturplejegruppen


Deltagerne i aktivitetsdagen valgte at arbejde med følgende opgaver:

1. Forårsklargøring af stier og trapper fra klyngerne og ned mod rideskolen og engen. Det værste mos blev skrabt af fliserne og jord, visne grene, blade m.v. langs kanterne blev revet sammen i bunker neden for trapperne. (Bunkerne er senere blevet kørt væk af gartneren).

Det har givet fine stier og trapper i de fleste klynger, men desværre kunne vi ikke nå dem alle, og de fleste deltagere prioriterede naturligt nok ”egne” klynger højest.

Er der klynger, der ikke var repræsenteret på aktivitetsdagen og som gerne efterfølgende vil tage en lille tørn med klyngens stier og trapper, sørger Gartner og naturplejegruppen naturligvis for bortkørsel af jord-, blade- og grenbunker.  2. Fældning af ”invasive” træer i randbeplantningen / rosenbeplantningen langs ”slugterne”, så disse træer ikke når at blive så store, at de ødelægger bundbeplantningen og give skyggegener for de tilgrænsende huse. 3. Renovering af forsømte vildrosebeplantninger ved klyngehusgavlene. Roserne beskæres efter faglig korrekt vejledning. Herefter fjernes ukrudt og der udlægges 10 – 15 cm. flis som bunddække, så brændenælder og andet ukrudt ikke vokser op og ”kvæler” roserne. 4. Renovering og maling af legepladsens udstyr, borde og bænke. Det var opgaver, der kunne give sved på panden og en god appetit til den afsluttende frokost, der bød på lækre sandwich med tilhørende vin, øl og vand, serveret med hyggelig ”skovtursstemning” på ”brændepladsen” på engen ud for klynge E. Det var en hyggelig og meget vellykket dag, som vil blive gentaget – måske allerede til efteråret – men i hvert fald senest til næste forår. Gartner og naturplejegruppen vil gerne sige tak til alle Jer, der var med til at gøre aktivitetsdagen både hyggelig og nyttig. Og til alle Jer, der ikke nåede at være med denne gang vil vi sige at vi savnede Jer og at vi glæder os til at se Jer næste gang. Husk på at formålet med aktivitetsdagen også er at udvikle og pleje et godt naboskab. Med venlig hilsenGartner og NaturplejegruppenAnne Bundgaard

Aktivitetsdag1
Aktivitetsdag2
Aktivitetsdag5
Aktivitetsdag4
Aktivitetsdag3
Aktivitetsdag6
Aktivitetsdag7